Kebşirlenen sim haýat it iti

Gysga düşündiriş:

Tamamlamak: Reňk haýyşy bilen poroşok örtük, Gerek bolsa üçek bilen ýygnamak aňsat


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Kebşirlenen açyk sim Crate Kennel
Saýlamak üçin dürli ululyklar bar:

JGHF

Bu sandyk iti açyk howada giňden ulanylýar, iýmitlenende we türgenleşende gaty amatly.
Çydamly materiallardan ýasalan:ýokary hilli metal sim we gyzgyn galvanizli turba, üstü howpsuzlyk, optimal durnuklylyk we uzak möhletli güýç üçin poroşok örtükdir.
Isleg boýunça üçek bilen ýa-da bolmasa bolup biler.

Embygnamak aňsat:öý haýwanlary panelleri demir gysgyçlar bilen birleşdirilen we gapyly panelden başga ähli panelleriň ululygy birmeňzeş, şonuň üçin dürli ululyklary aýyrmak üçin kelle agyry gerek däl.
2 adam iti bir ýere jemlese, gutarmak üçin bary-ýogy ýarym sagat gerek.

Suw geçirmeýän gapak:Agyr suw geçirmeýän örtük we polat üçek çarçuwasy açyk kapasa gaty laýyk gelýär we ýapylan uçlar öý haýwanyňyzy gün, ýagyş, gar we galyndylardan doly goraýar.Güýçli elastik şnurlar döwülmez ýa-da uzalmaz we gapagy gysmak üçin ygtybarly saklamaz.Üçek meýdançasy suwuň, galyndylaryň we açyk garyň üçekde ýygnanmagyň ýerine akmagyna mümkinçilik berýär.

Ygtybarly ýer:Uly açyk simli itek, kanin dosty üçin ygtybarly haýwan oýnamak meýdançasyny üpjün edýär, girmek / çykmak üçin açyk gapy. YILONG kebşirlenen sim It it itleri ýaşaýyş ýa-da hünär taýdan ulanmak üçin ajaýyp.Polat barlar we sim torlary, haýwanyňyza zyýan berip biljek ýiti gyralaryň öňüni almak üçin örtükden öň kebşirlenýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň