Gizlinlik syýasaty

1. Önümlerimizi ýa-da hyzmatlarymyzy şu Gizlinlik Policyörelgelerine laýyklykda durmuşa geçirmek üçin ýygnan şahsy maglumatlary ulanarys.

2. Şahsy maglumatlaryňyzy ýygnanymyzdan soň, maglumatlary tehniki usullar bilen kesgitläris.Kesgitlenen maglumatlar şahsy maglumat temasyny kesgitlemez.Bu ýagdaýda kesgitlenmedik maglumatlary ulanmaga hukugymyzyň bardygyna düşüniň we ylalaşyň;şahsy maglumatlaryňyzy açmazdan, ulanyjy maglumatlar bazasyny seljermäge we täjirçilik taýdan ulanmaga hakymyz bar.

3. Önümlerimiziň ýa-da hyzmatlarymyzyň ulanylyşyny hasaplarys we önümlerimiziň ýa-da hyzmatlarymyzyň umumy ulanylyş tendensiýalaryny görkezmek üçin bu statistika köpçülige ýa-da üçünji taraplara paýlaşyp bileris.Şeýle-de bolsa, bu statistika şahsyýetiňizi anyklaýan maglumatlaryňyzy öz içine almaýar.

4. Şahsy maglumatlaryňyzy görkezenimizde, maglumatlaryňyzy goramak üçin maglumatlaryňyzy desensizlemek üçin mazmuny çalyşmak we anonimlik ýaly maglumatlary ulanarys.

5. Şahsy maglumatlaryňyzy şu syýasatda göz öňünde tutulmadyk beýleki maksatlar üçin ýa-da belli bir maksat bilen toplanan maglumatlar üçin başga maksatlar üçin ulanmak isleýänimizde, barlag geçirmek üçin başlangyç görnüşinde deslapky tassyklamagyňyzy soraýarys.