goşa sim torly premium ýeke bag derwezesi

Gysga düşündiriş:

Premium ýeke bag derwezesi

Material:ýokary hilli galvanizli demir sim ,;gyzgyn galvanizli turba, soňra PVC tozan örtügi bilen.

Reňk: RAL6005, RAL7016, RAL9005, RAL8017 we ş.m.

Düwürtik tor goşa sim bilen kebşirlenendir, gaty güýçli.

Meşäniň ululygy: 50X200MM

Sim galyňlygy: 6/5/6 ýa-da 8/6/8

Çarçuwanyň ululygy 40x40mm ýa-da 40x60mm

Derweze posty 60x60mm, 80x80mm ýa-da 100x100mm

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

WidthxHeight Mesh infill Leafaprak çarçuwasy Iber
1000 x 800 200 x 50 (sim 6/5 / 6mm) 40 x 40 / 1.5mm 60 x 60 / 1.5mm x 1300mm
1000 x 1000 60 x 60 / 1.5mm x 1000mm
1000 x 1200 60 x 60 / 1.5mm x 1700mm
1000 x 1400 60 x 60 / 1.5mm x 1900mm
1000 x 1600 60 x 60 / 1.5mm x 2100mm
1000 x 1800 60 x 60 / 1.5mm x 2300mm
1000 x 2000 60 x 60 / 1.5mm x 2500mm

Material:ýokary hilli galvanizli demir sim, gyzgyn galvanizli turba bilen, soňra PVX tozan örtügi bilen.
Reňk:Adatça Greenaşyl RAL 6005, Greý RAL7016, Gara RAL9005, Goňur RAL8017 bar, beýleki reňkler düzülip bilner.
Ölçegleri:adaty ini 1000 mm, beýikligi 1000 mm, 1250mm, 1500mm, 1750mm, 2000mm, derwezäniň post beýikligi derwezäniň çarçuwasyndan 500 mm ýokary.
Gate Post diametri 60x60mm / 80x80mm / 100x100mm, çarçuwaly post 40x40mm / 60x40mm, çarçuwany doldurýan material sim simleri 50x50mm / 200x50mm ýa-da dik turba, polat bezeg plastinka.
Dizaýn:ýere salmak ýa-da tabak bilen betonda berkitmek üçin.
Garnitura:dürli derwezeli esbaplar dürli islegiňizi kanagatlandyryp biler.
Materiallary dolandyrmak:plastmassa tutawaç / alýumin tutawaç / poslamaýan polat tutawaç.
Gulp:Sink-AL gulpy / bürünç gulpy.
Çeňňegiň görnüşi:Galvanizli ýa-da poslamaýan polatdan ýasalan L görnüşi / göni çeňňek.
Stopper:metal saklaýjy ýa-da plastmassa saklaýjy.
Her toplum öz içine alýar:derwezäniň ganaty, gapagy bilen derwezäniň posty, derwezäniň çeňňegi, derwezäniň tutawajy, post saklaýjysy, açary bilen derwezäniň gulpy.
Dürli gaplamalar bar, adatça derwezäniň doly toplumyny plastmassa gysylan halta salýarys, soň bolsa palet geýýäris, şeýle hem derwezäniň süýşmegini karton gutusyna we derwezäniň postuny başga bir bag gutusyna bölüp bileris.Anyörite gaplama haýyşy, bize habar bermekden çekinmäň.
Stanceokary derejeli durnuklylygy we çydamlylygy görkezýän bu diwar derwezesi, bagyňyz, eýwanyňyz we eýwanyňyz üçin amaly, döwrebap girelge hökmünde ulanylyp bilner.
Bag derwezesi ussatlyk bilen ajaýyp we galvanizli polatdan poroşok bilen örtülen, pos çydamly we berk binany emele getirýär.
Bu derwezede aňsat ýygnamak üçin berk halkaly iki sany berk post we üç sany gabat gelýän düwme bilen ýokary ýükli gulplama ulgamy bar.
Bu derweze köplenç tegelek ýa-da inedördül post bilen baglar ýa-da villalarda ulanylýar.
Bag bilen wizual birleşdirip boljak iň meşhur we köplenç ulanylýan.
Biz diňe bir amaly we bezegli diwar derwezesini hödürlemän, eýsem derwezä gabat gelýän dürli diwar panelleri hem bar, isleg boýunça doly toplumy saýlap bilersiňiz.
Soraglaryňyz bar bolsa, bize e-poçta ibermekden çekinmäň, soraglaryňyza çalt jogap bermek üçin hünärmen işgärlerimiz bar.

image.png


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň