Kebşirlenen sim it iti

Gysga düşündiriş:

Poroşok örtük kebşirlenen itekleri ýygnamak aňsat


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Agyr ýükli ýapyk metal ýapyk meýdanda öý haýwany haýat
Itler pişikleri üçin päsgelçilik oýnawaç
Spesifikasiýa:

Nook Ölçegi (ini x beýikligi) Bölek / Set
YL-PC010 800x800 sm 8
YL-PC011 1000x1000 sm 8
YL-PC012 1000x1500 sm 8
YL-PC013 1000x2000 sm 8
YL-PC014 800x1200cm / 800x700cm 4
YL-PC015 1000x1200cm / 1000x700cm 4

demir çeňňekler paneli berk birleşdirýär we paneli ro labyr bilen berkitýär.Kafäniň ululygyny üýtgetmek üçin paneli birleşdirmek gaty aňsat.
Kwadrat, altyburçlyk, sekizburçlyk we ş.m. ýaly dürli şekillere ýygnanyp bilersiňiz.
Içerde we daşarda ulanylyp bilner.

Hil materialy:Haýwan haýat, gyzgyn çümdürilen galvanizli demir turbadan we galvanizli sim bilen kebşirlenen panelden, ýokary hilli gara poroşok bilen örtülen metal turbalardan we panellerden durýar, “YILONG Pet Playpen” posa çydamly we howa çydamly, Bu oýnawaç çydamly we uzak dowam edýär ;Ony içerde we daşarda ulanyp bolýar we ýeňil agramly, ýöne ýeterlik derejede berk.
Köp wezipeli:8 ýa-da 4 aýratyn panel bilen bu oýnawaç gönüburçluga, inedördül ýa-da sekizburçlyga öwrüp bilersiňiz, Paneli birleşdirmek we kapasanyň ululygyny isleg boýunça üýtgetmek gaty aňsat.
Doorshli gapylarda berkitme panelleri bar, şonuň üçinem öý haýwanlaryňyzyň gaçmagynyň öňüni alyp, girelge ýa-da çykyş etmek ýönekeý we aňsat.
Ygtybarly we ygtybarly:Bu haýwan päsgelçiligi, çagalaryňyzy we öý haýwanlaryňyzy tötänleýin özlerine zyýan bermezlik üçin tekiz turba we polat simler bilen döredildi.Bukjanyň içine girýän labyrlar, diwary ýere dikeltmek we ýykylmazlygy üçin.Durnukly bolýar;Bu barada alada etmegiň zerurlygy ýok.
Gurmak aňsat:Requiredhli zerur garnituralary goşmak bilen, goşmaça gurallar bolmazdan gurmak we gurmak aňsat we çalt;Çit çeýe we ýykylýar, çalt we amatly saklamaga mümkinçilik berýär.
Funksiýa: Çagalaryňyz üçin oýun oýnamak ýa-da itler we pişikler üçin haýat;Şeýle hem towuk saklanýan jaý, towuk öýi ýa-da beýleki haýwanlar üçin gaçybatalga hökmünde amatly;Bu ruçka bökmeýän, ýöne has uly tohumlar üçin hökman laýyk däl güjükler ýa-da kiçi itler üçin işlär


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň