Bilim

 • Çitiň işine täsir edýän faktorlar

  Simli diwar gurmak isleýärsiňiz.Haýsyny saýlamaly?Galyňlaşdyrmak üçin dürli görnüşli materiallar bar.Çitiň wezipesi, ýerine ýetirmek isleýän meseläňiz, saýlama işinde möhüm çözgüt bolar.Fe-nyň işine täsir edýän faktorlar ...
  Koprak oka
 • Çaýlary daşaýarka agaç kök sebedi ulanýarsyňyzmy?

  Agaç ekilende Burlap aýyrmalymy? Bu soňky sorag köp ýyl bäri jedel edilýär we her kimiň diýen ýaly başgaça pikiri bar.Greenaşyl senagat hünärmenlerinden toplanan bökdençligi çözmegiň dogry ýoly barada bütinleý diýen ýaly anekdot subutnamalara esaslanýan köp maslahat bar ...
  Koprak oka
 • Galyňlaşdyrmagyň bahasyny deňeşdirmek

  Taslama diwary üçin býudjet düzmek barada aýdylanda, çykdajylar saýlan diwaryň görnüşine we guruljak çyzykly aýaklaryň sanyna baglylykda üýtgeýär.Iň oňat bahadan söwda etmek üçin taslamada iň köp ýaýran iki üýtgeýjini deňeşdiriň: zähmet we materiallar.Materiallar bilen, anyklamak möhümdir ...
  Koprak oka
 • Metal diwary nädip dizaýn etmeli?

  Howa giňişliginden peýdalanmagy bölmek, howlynyň daşky gurşawyny abadanlaşdyrmak, howlynyň daşyndaky hereketi bökdemek, adamzat külbesini düwmek, ýöne awtoulag we at sesleri ýok.Geçip barýanlaryň jaýa gapdaldan girip bilmeklerinden alada edýän bolsaňyz, ç ...
  Koprak oka
 • Howly berkidilen we giňişlik öz-özüne bagly

  "Gije ägirt ýyldyzlary okamaga we günortan rahat romantikany dadyp görmäge ýoldaş boluň."Öý niýeti sebäpli howly, köplenç abadançylyk duýgusy, gül ekmek, boş wagt we gül ekmek, surat we kalligrafiýa hakda gybat, rahat romantika bilen baglanyşykly ...
  Koprak oka
 • Gabion Meşiň artykmaçlyklary näme?

  Gabion mesh ýokary poslama çydamly, ýokary güýçli pes uglerod polat simden ýa-da PVC örtükli polat simden ýasalýar, mehaniki dokma bilen işlenýär we eňňit goldawy, çukur goldawy, tor sepmek, eňňit ösümlikleri asmak üçin mata ýasalyp bilner. (ýaşyllaşdyrmak), demir ýol ...
  Koprak oka
 • Dogry diwary nädip saýlamaly?

  Öý eýesiniň emlägine haýat goşmak kararyna gelmeginiň köp sebäbi bar.Bezegli çitler howlynyň işleýşini gowulaşdyryp, goşmaça howpsuzlyk we gizlinlik üpjün edýär.Häzirki wagtda bar bolan dürli görnüşler bilen haýsy materialyň, reňkiň we stiliň bardygyny kesgitlemek kyn bolup biler ...
  Koprak oka
 • Zynjyr baglanyşygy haýat agaçdan arzanmy?

  Durmuş saýlamak bilen baglanyşykly we täze haýat saýlanyňyzda has möhüm mesele agaçdan ýa-da zynjyrdan ýasalan haýatdyr. Şäheriň bir ýolundan ýöräp, köp şäherli köçeden ýöreseňiz ýa-da hatda ýurduň üstünden ylgasaňyz, agaç ýa-da zynjyr baglanyşygyny görersiňiz. galstuk.Haýsyny çözmek barada aýdylanda ...
  Koprak oka
 • Zynjyr baglanyşyk feýtinginiň artykmaçlyklary

  Daş töweregiňize seretseňiz, zynjyr bilen baglanyşdyrylan feýlleriň iň köp ýaýran görnüşidigini görüp bilersiňiz.Gowy sebäplere görä, ýönekeýligi we elýeterliligi sebäpli köp adam üçin aç-açan saýlaw.Biziň üçin zynjyrly baglanyşyk feýting, ileri tutulýan üç görnüşimiziň biri, galan ikisi winil we demir demir ....
  Koprak oka
 • Näme üçin altyburçly sim toruny saýlamaly?

  Towuk sim torlary deşikli dokalan simlerden ýasalýar we köp gezek altyburç simli tor diýilýär.Bu simli meshleriň käbiri, zynjyrly haýatdaky ýaly, gönüburçly göwher şekilli açyklyklary bar.Emma altyburçly açyklykly sim torlaryny görmek adaty zat.Göni gönüburçly ýa-da ...
  Koprak oka
 • Galvanizli feýting hakda bilmeli zatlaryňyz

  Adatça galvanizli sim diwar ýokary güýçli polat simden ýasalan häzirki zaman gorag haýatydyr.Agressiw perimetri girýänleri gorkuzmak we öňüni almak üçin diwaryň ýokarsyna kesilen we rezor pyçaklary, dyrmaşmagy we ...
  Koprak oka
 • Çitleriň görnüşleri

  Haýsy diwary ulanmalydygyny çözmekde ilkinji pikir, onuň maksady.Galyňlaşdyrmak köplenç mallary saklamak üçin ulanylýar, ýöne görnüşleri, ýaşy, tohumy we önümçilik ulgamy göz öňünde tutulmalydyr.Ondan soň, meýdan diwar üpjün edijisi aşakdaky mazmuny siziň bilen paýlaşar.Sygyrlar Iň köp diwar ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2