Habarlar

 • Okeanyň plastiki hapalanmagyny azaltmak üçin suw hojalygy gaýtadan dikeldilýän enjamlara öwrülýär

  Gabykly balyk we kelp ösdürip ýetişdirýänler, kelp esasly ýüplerden we leňňeç torbalardan başlap, diňe agaçdan we metaldan ýasalan oyster kapasalaryna çenli alternatiwalary gözleýärler.“Maine Sea Farms” -yň esaslandyryjy hyzmatdaşy Erik Oranski iki sany bugdaý oyster hasyly sumkasyny saklaýar.
  Koprak oka
 • Fakt barlagy: Elektrik ulaglary howanyň üýtgemegine garşy nähili kömek edip biler

  Göni poçta gutyňyza iberilýän iň möhüm makalalaryň gündelik ýa-da hepdelik gysgaça mazmunyny alyň, aşakdaky e-poçtaňyzy giriziň. E-poçta salgyňyzy girizmek bilen, Gizlinlik Policyörelgelerimize laýyklykda maglumatlaryňyzy gaýtadan işlemäge razylaşýarsyňyz.2020-nji ýylyň 2-nji iýulyny täzeläň: Durmuş sikliniň zyňyndylary baradaky maglumatlar täzeden seredildi ...
  Koprak oka
 • 35 dollardan aşakda jaýyňyzy düýpli gowulandyrmagyň 45 usuly

  Diňe halaýan önümlerimizi maslahat berýäris we sizem alarsyňyz öýdýäris. Söwda toparymyz tarapyndan ýazylan bu makalada satyn alnan önümlerden satuwyň bir bölegini alyp bileris.Öýi abadanlaşdyrmak kyn we gymmat iş ýaly bolup biler. Täze diwar kagyzy, plitkalar we yşyklandyryş ýaly zatlar hakykatdanam mahabatlandyryp biler ...
  Koprak oka
 • San-Fransiskonyň golaýyndaky taryhy Filoli köşgüni öwreniň

  Meniň üçin amatly agşam, adatça, bir käse çaýdan, desertden we ajaýyp döwür dramasyndan ybaratdyr. Pandemiýa köp gijäni getirdi, köpüsi Julie Endrýu tarapyndan “Bridgerton” filminde Regency skandaly ýa-da “Downton Abbey” -iň ýokarky gatynda 'Indiki d-iň gülkünç ses ýazgysy ...
  Koprak oka
 • 2017-nji ýylyň aprel aýynyň 121-nji bahar kanton ýarmarkasyna hoş geldiňiz

  Kompaniýamyz, 121-nji Kanton ýarmarkasyna gatnaşar, esasanam ownuk rulon simleriniň, sim torlarynyň, diwar, poçta, labyr, derwezäniň we bag önümleriniň görnüşlerini görkezeris.Otagymyza baryp görmäge çagyrýarys.Kompaniýamyzyň nomeri: Birinji tapgyr: 2017-nji ýylyň 15-19-njy aprelinde 15.4, F14 -15.Ikinjisi ...
  Koprak oka
 • Hebei Neweast Yilong 2017 Spoga + Gafa-a gatnaşar

  HEBEI NEWEAST YILONG, 2017-nji ýylyň 03-nji sentýabryndan 05-nji sentýabryna çenli Germaniýanyň Köln şäherinde geçiriljek 2017 Spoga + Gafa gatnaşar.Stendiň belgisi: Zal9, C-079 Siziň saparyňyz mähirli garşylanar.Biz sizi bu ýerde görmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.Sag boluň!HEBEI NEWEAST YILONG TRADING CO., LTD 09/08/2017
  Koprak oka
 • 2017-nji ýylyň oktýabr aýynyň 122-nji güýz kanton ýarmarkasyna hoş geldiňiz

  Otagymyza baryp görmäge çagyrýarys.Kompaniýamyzyň nomeri: Birinji etap: 16.3, C26 -27, 2017-nji ýylyň 15-19-njy oktýabry. Ikinji etap: 5.1 G18 -19, 2017-nji ýylyň 23-27-nji oktýabry. Gelşiňize garaşyň.HEBEI NEWEAST YILONG TRADING CO., LTD 2017-nji ýylyň 31-nji awgusty
  Koprak oka
 • 123-nji Kanton ýarmarkasyna hoş geldiňiz

  Gadyrly dostlar, sizi Kanton ýarmarkasyna gelip, otagymyza baryp görmäge çagyrýarys.Stendiň nomeri: Birinji tapgyr: zal 16-njy gat, 3-nji B, 27-28-nji aprel, 2018-nji ýylyň 15-19-njy apreli ýakynda görüşerisHEBEI NEWEAST YILONG ...
  Koprak oka
 • Las Wegasda milli enjamlar sergisi 2018

  Gadyrly dostlar, sizi 8-nji maýdan 10-njy maý aralygynda Las Wegasda geçiriljek Milli enjamlar sergisine çagyrýarys. Biziň kabinamyz Demirgazyk zalda, 12663 stendde ýerleşýär.Sag boluň!Hebei Neweast Yilong Trading CO., LTD 2018-nji ýylyň 15-nji marty
  Koprak oka
 • Hebei Neweast Yilong 2018 Spoga + Gafa-a gatnaşar

  HEBEI NEWEAST YILONGwil 2018 Spoga + GafafromSep-ä gatnaşar.2018-nji ýylyň 2-nji sentýabryndan 04-nji sentýabryna çenli Köln, Germaniýa.Stendiň belgisi: Zal9, C-079 Siziň saparyňyz mähirli garşylanar.Biz sizi bu ýerde görmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.Sag boluň!HEBEI NEWEAST YILONG TRADING CO., LTD 28.08.2018
  Koprak oka
 • 2018 Halkara bag we daşarky sergi Tokio

  Gadyrly dostlar, sizi Tokionyň halkara bagy we daşarky sergisine çagyrýarys.Sene: 2018-nji ýylyň 10-12-nji oktýabry. Salgysy: Makuhari Messe.Otag: 3-nji zal, 10-17-nji duralga.Saparyňyz mähirli garşylanar.Sizi şol ýerde görmäge umyt edýärin.Sag boluň!Hebei Neweast Yilong Trading CO., LTD 28-nji awgust 2 ...
  Koprak oka
 • Aziýa-Pacificuwaş ummany gözleg 2019-njy ýylyň 25-nji fewralyndan 27-nji fewraly Köln / Germaniýa

  Gadyrly dostlar, sizi 2019-njy ýylyň 25-nji fewralyndan 27-nji fewraly aralygynda Köln / Germaniýa Aziýa Pacificuwaş ummany gözlegine çagyrýarys.Sene: 2019-njy ýylyň 25-27-nji fewraly Salgysy: Germaniýanyň Köln şäherindäki Koelnmesse.Dur: zal 11.1, C-066.Saparyňyz mähirli garşylanar.Sizi şol ýerde görmäge umyt edýärin.Sag boluň!Hebei Neweast Yil ...
  Koprak oka
12345Indiki>>> Sahypa 1/5