Galvanizli altyburç simli tor

Gysga düşündiriş:

Altyburçly sim torlary towuk torlary diýlip hem atlandyrylýar.

Pes uglerod polat sim dokamakdan ýasalýar.

Bizde dürli görnüşler bar:

Aving Dokma başlamazdan ozal gyzgyn çökdürildi

Aving Dokandan soň gyzgyn çümdürildi

Aving Dokamakdan ozal elektrik galvanizli

Açylyşy: 1/2 ”, 5/8”, 3/4 ”, 1”, 1-1 / 4 ”, 1-1 / 2” , 2 ”

Boýy: 500mm-2000mm

Uzynlygy: 5m-50m ýa-da islegiňiz boýunça.

Paket: Talabyňyz hökmünde reňkli bellikli her rulon.

Soňra boş rulonlary ýa-da bukjalary ýa-da paletler ýa-da kartonlar bilen gaplamak.


 • :
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Tamamla
  Dokamakdan ozal gyzgyn çümdürildi
  Dokandan soň gyzgyn çümdürildi
  Dokamakdan ozal elektrik galvanizli
  Tüweleme görnüşi: adaty öwrüm, ters öwrüm, iki taraplaýyn öwrüm.
  Dürli ululyk: Altyburçly simli tor, islegiňizi kanagatlandyrmak üçin dürli açyk we ululyklara eýe.

  Birnäçe maksat: öý howlusynda, jaýyň howlusynyň balkonynda, bagda ýa-da ferma emläginde uly haýwanlara gözegçilik etmek üçin ulanylýar;Gemrijilerden ýyrtyjy ýyrtyjylaryň zyýan berijileriniň öňüni almak we öý haýwanlaryny alma bagyndan, gök önüm bagyndan, gül ösdürip ýetişdirmek üçin towuk saklanýan jaýy, towşan haýat ruçkasyny, pişigiň ekranyny berkitmek üçin haýat materialy.Tor maşgala senetlerinde-de giňden ulanylýar chicken Towuk simleri, gül ýalytor, DIY senetleri, haýwan kapasalarynyň ygtybarly örtügi, Ro Christmasdestwo bezeg çarçuwasy, surat diwary, trellis, gulakhalka saklaýjy, senetçilik üçin sim tor, şkaf, diwar çarçuwasy we ş.m.

  Qualityokary hilli material: Biz gaty ýokary hilli galvanizli demir sim ulanýarys;Amatly ýumşaklyk;Anti-rust uzak möhletli ulanylmagyny üpjün edýär.Gaty demir sim, taslamaňyzy has güýçli we uzak dowam etdirýär;degişli ýumşaklyk senetçiligiň işini has amatly edýär;poslama garşy häsiýet, daşky gurşawda-da taslamaňyzy poslamagy aňsatlaşdyrmaýar. Uzak möhletli ulanmagy üpjün etmek üçin berk we deň aralyk, beýleki galvanizli haýat bilen deňeşdirilende has tygşytly bolýar. gurmak we dürli programmalar üçin islän ululygyňy kesmek aňsat.

  Dogry gorag: Bagyňyzyň gül düşegini, gök önümleri, üzüm üzümlerini, ekerançylyk meýdanlaryny we peýza ýa-da jaýyň töwereginde, posa çydamly bag berkitme simimiz sizi örtdi.

  Gaplamak: Talabyňyz hökmünde reňkli bellikli her rulon.Soňra boş rulonlary ýa-da bukjalary ýa-da paletler ýa-da kartonlar bilen gaplamak.

  Gaplamak:
  PE rulony bilen gaplanan her rulon
  Her rulon suw geçirmeýän kagyz bilen gaplanýar
  karton bilen gaplanan rulolar
  Agaç palet bilen gaplanan

   


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Önüm kategoriýalary