Bag çeňňegi

  • Bag çopany çeňňegi

    Bag çopany çeňňegi

    Bu görnüşli çeňňek çeňňek bagda giňden ulanylyp bilner.Asylan sebetler, guş iýmitlendirijileri we çeňňekli önümler aňsatlyk bilen asylyp bilner.Mundan başga-da, önümiň güýçli täsirine garşylygy, suw geçirmeýän we poslamagyň öňüni alýan plastmassa örtükli bolany üçin bu önüm gaty çydamlydyr.Bize çyzgy ýa-da düşünje bereniňizden soň, ýörite tikin dizaýnyny goldap bileris.Aýratynlyklary 1. Dürli dizaýnly, aňsat gurnama, asylan sebetli çopan çeňňegi / ekrany ...