Galvanizli kebşirlenen sim tor

Gysga düşündiriş:

Kebşirlenen sim tor, ýokary hilli demir simlerden ýasalan berk gurluşdan we hatda güýçden ybarat bolup, gurluşyň howpsuzlygyny bölmek, guş we mal saklamak we bezeg işlerinde senagatda, ekerançylykda, gurluşykda, transportda we magdançylykda giňden ulanylýar.

Bizde dürli görnüşler bar:

Aving Dokamakdan ozal gyzgyn çökdürildi

Aving Dokandan soň gyzgyn çümdürildi

Aving Dokamakdan ozal elektrik galvanizlenen

Aving Dokandan soň elektrik galvanizlenen

Inç: 1/4 “-4”

Giňligi: 0,5m-2,5 m

Uzynlygy: 5m-25m ýa-da islegiňiz boýunça.

Paket: Talabyňyz hökmünde reňkli bellikli her rulon.

Soňra boş rulonlary ýa-da bukjalary ýa-da paletler ýa-da kartonlar bilen gaplamak.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

GALWANIZED WELDED MESH

FINISH
Dokandan soň gyzgyn çümdürildi
Dokamakdan ozal elektrik galvanizli
Dokandan soň elektrik galvanizli
Sim torumyz galvanizasiýa prosesini kabul edýär we daşarda ulanylanda pos we poslamazdan köp ýyllap saklanyp bilner.Highokary temperatura garşylygy, poslama garşylygy, posuň öňüni almak, ýokary dartyş güýji bar.
Demir simli toruň üstü tekiz, gurluşy birmeňzeş, saklamak aňsat, könelmäge çydamly we uzak ömri bar.

Akeylan çitler, opossum reabilitasiýa kapasalary, towuk saklanýan jaýlar, towşan haýatlary, gül düşekleri, giň çukur garawullary, miweli agaçlar, gök önümler bagy, wollar, goforlar, reakonlar we ş.m. ýaly kiçijik kriterleri saklamak üçin ideal. towuklaryň, towşanlaryň, guşlaryň, pişikleriň we itleriň kapasalary.Gül düşekleriniň, baglaryň, agaçlaryň we geçelgeleriň diwarlarynda giňden ulanylýar.Şeýle hem hamsterleriň, ýangyçlaryň, ýylanlaryň we beýleki ýabany haýwanlaryň öňüni almak üçin ulanylyp bilner.
Gök önümleri we gül köklerini, soganlyklary, rizomlary we ş.m. haýwanlary tunellemekden goramak üçin ulanyň.Aýry sebetleri ýa-da çyzykly bag düşeklerini ýasamak üçin ulanylyp bilner.Hünärmentçilik üçin kebşirlenen tor bilen öýüňiziň içinde rustiki ýurt bezegini we hip senetçisini getiriň;
Tor howpsuzlyk torlary, gurluşyk torlary, janköýer torlary, kamin torlary, howa çalşygy torlary, bag torlary, zeýkeş torlary, şkaf torlary, gapy we penjire torlary we ş.m. ulanylyp bilner.

Dürli zerurlyklara görä, dürli şekillere we ululyklara kesmek ýa-da zerur dürli şekillere bölmek üçin galaýy gaýçy ulanyp bilersiňiz.Injuryaralanmazlyk üçin işleýän wagtyňyz gorag gurallaryny geýmegiňizi haýyş edýäris.

Dürli aýratynlyklar we ölçegler bar, şeýle hem partiýalaryň özleşdirilmegini goldaýar.Önümimiz bilen gyzyklanýan ýa-da soraglaryňyz bar bolsa, kanagatlanmagyňyzy üpjün etmek üçin göni habarlaşyň.

Gaplamak: Talabyňyz hökmünde reňkli bellikli her rulon.Soňra boş rulonlary ýa-da bukjalary ýa-da paletler ýa-da kartonlar bilen gaplamak.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary