Agaç kökli sim sebedi

Gysga düşündiriş:

Agaç kök basketbol sebetleri agaçlary we beýleki ösümlik köklerini goramak üçin giňden ulanylýar, ýük maşyny bilen göçürilende ýa-da göçürilende topragy gowy saklap bilýär. Kökleri örtmek ösümliklere ýeterlik iýmit berip biler, bagbançylyk we ekerançylyk üçin amatly wariant. Sim tor sebedi sim çyzyklary bilen dokalýar we bilelikde kebşirlenýär, soňra poslama garşy ýag sepiň.Iýmit derejeli ýag ulanýarys, düşnükli we aýratyn ys we gurşaw ýok.Adatça diametri 30 sm - 140 sm bolan ululyklary üpjün edýäris, beýleki ululyklar siziň islegiňiz boýunça öndürip biler.Gollandiýanyň dizaýn sim sebedi Holmac we Pazzaglia kök top maşynlary üçin ulanylýar. Fransiýa dizaýny / stil kök agajy sim sebedi esasan Fransuz bazary we Belgiýa bazary üçin.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Material: gara reňkli sim
Spesifikasiýa:
Sebetiň diametri: adatça 30 sm-den 200 sm-e çenli
Agaç kök torumyz ulanylmazdan ozal pos bolmazlygy üçin iýmit derejeli ýag bilen sepilýär, daşky gurşaw, bio-zaýalanýan we bigünä.

Agaç kök simlerini öndürmek üçin hünärmen.
Agaç kök toruna agaç kök topy sebedi, agaç köküni transplantasiýa mesh hem diýilýär, esasan agaç göçürilende agaç köklerini örtmek üçin ulanylýar.

Agaç kök simleri, adatça tokaý fermalarynda we hünärmen agaç nahal kärhanasynda ulanylýar.Agaç nahalhanalarynyň köpüsi sebetler bilen gaplanan kök bilen agaç nahallaryny oturtmagy üstünlikli üpjün etdi.Sim tor, köküň toprak bilen bilelikde saklanyp, agajyň sagdyn we güýçli kök gurluşyny ösdürmegine mümkinçilik döredip biler.
Gowy ekiş materiallaryndan has möhümdir, Gowy ekiş materiallary bolmasa gowy hilli agaçlar bilen üpjün etmek gaty kyn bolar, gowy agaçlar üçin göçürmek we kök goramak prosesi hem möhümdir.

Agaç kök torlary baglaryň we dünýäniň beýleki ýerlerinde hem ulanylýar.
Agaç transplantasiýasy wagtynda kök toprak topy ilki jüt bölekleri bilen örtülýär we soňra sim agajynyň kök toruna ýerleşdirilýär.Kök toprak topuny berkitmek üçin kök toruny çekdiriň.Şeýle hem jutany daşardan daşamak we ýykylmakdan goramak aňsat.
Kök tor nahallaryň köklerini goraýar we nahal transplantasiýasy wagtynda topragyň ýitmeginiň öňüni alýar, bu agaçlaryň ýaşamagyny ep-esli ýokarlandyrýar.
Müşderiniň islegi hökmünde hem edip bileris.
Simli agaç kök sebediniň ululygy
Islegiňiz ýaly başga ululyklary hem öndürip bileris.
5f23b902d9e35


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň