Kompost gap

  • Kompost gap

    Kompost gap

    Kompost gapy başlangyç we bagbanlar üçin ajaýyp.Aşhanadan toprak tygşytlaýjy diý üçin açyk sim komposter ulgamy hökmünde giňden ulanylýar we azyk galyndylary kofe meýdançalarynda mekgejöwen otlary;gabyk, malç, ýapraklar we ot kesmek;stol ösümlik gök önümleri;organiki başlangyç.Şeýle hem howluda ýa-da bagda towşanlary we beýleki gemrijileri saklamak üçin It Kennel, Bezegli feýting ýa-da ýokarlandyrylan düşek araçäk diwary hökmünde ulanylyp bilner.Kompost gapyny ýygnamak aňsat, Hiç hili gural gerek däl.A s ...