Zynjyr baglanyşygy Çit it iti

Gysga düşündiriş:

Material: Gyzgyn suwa düşmek GalvAdvantage: toygnamak aňsatShape: üçekli ýa-da üçeksiz, Gowy gurnalan gapy


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Zynjyrly diwar paneli hakda
Zynjyrly çitim paneli zynjyrly diwarlardan we turbalardan durýar.Zerurlygyňyza görä üçegi sorap bilersiňiz.Daşarda ýygnamak we ulanmak gaty aňsat.Çit paneliniň gyrasy zynjyrly baglanyşyk diwar postuna birikdirildi.Zynjyrdan ýasalan diwar paneli itlerde we beýleki haýwan öýlerinde giňden ulanylýar, şeýle hem işler, gurluşyk meýdançalary we beýleki ýerler üçin wagtlaýyn diwar ulgamy hökmünde ulanylyp bilner.

Zynjyrly diwar paneliniň aýratynlyklary we aýratynlyklary
Zynjyrly çit paneli gurmak aňsat we hiç hili gural talap etmeýär, bu diwar panellerini birikdirmek üçin ýönekeý klipler ulanylýar.
Zynjyr baglanyşyk diwar paneli berk we çydamly;paneli aňsatlyk bilen ýerleşdirip ýa-da gönükdirip bolýar.
Zynjyrly baglanyşyk haýat paneli posuň we poslamagyň öňüni almak üçin ýokary derejeli galvanizli polatdan ýasalýar.Demir ýaý, diwaryň toprak bilen birleşmeginiň öňüni alýar we çyglylygyň öňüni alýar.
Polat plastinkadaky gaty kebşirlemek ýokary berklige we berklige eýe bolup, diwary ýygnamagy aňsatlaşdyrýar we galvanizli gatlak posuň ýa-da poslamagyň öňüni alýar.
Zynjyr baglanyşyk diwar paneliniň üstü: gyzgyn galvanizli, has çydamly we poslama garşy.Pöriteleşdirilen PVX örtük we poslamaýan polat zynjyr diwar tagtasy we beýleki görnüşleri düzülip bilner.

No.ok. Ölçegi (ini x Çuňlugy x beýikligi)
YL-PC016 5′x 5′x 6 ′
YL-PC017 10′x 5′x 6 ′
YL-PC018 10′x 10′x 6 ′

Beýleki ululyklar, bahalar we opsiýalar her sitata laýyklykda berlip bilner.
Zynjyrly diwar paneli gurmak
Ululygyny meýilleşdiriňit iti
Içimizdäki ululygy nädip hasaplamalyit iti?Hünärmenlerden sorap, ululygyny hasaplamagyň formulasyny alarys diýip umyt etdik.Emma görnüşi ýaly, beýle zat ýok.Paneliň ululygy itiňiziň itde näçe wagt sarp etjekdigine we näçe ýeriň bardygyna baglylykda kesgitlenýär.Itiňiz günüň dowamynda daşarda boljak bolsa, ylgap we maşk edip biler ýaly has uly panel gerek bolar.Şonuň üçin zynjyrly baglanyşyk diwar paneli zakaz etmezden ýa-da gurmazdan ozal, howlyňyzyň ýa-da orta bagyňyzyň meýdanyny ölçäň, degişli spesifikasiýa zynjyrly diwar panelini saýlap bilersiňiz!
It itleriniň feýl materiallaryny saýlaň
Diwarlar we derwezeler üçin zynjyrly baglanyşyk diwar paneli iň gowy jedeliňizdir.Bu arzan, ýygnamak aňsat, islendik öý merkezinde öňünden ýasalan diwar we derweze bölümlerini satyn alyp bilersiňiz.Zynjyr baglanyşyk diwar paneliniň beýikligi binanyň beýikligine we itiň endiklerine, iti çukurda saklamak üçin mümkin boldugyça ýokarydyr.Mundan başga-da, itiňiz dişlerini ýitileşdirmek üçin hakykatdanam çeýnemegi halaýan bolsa, kebşirlenen sim itleri hem göz öňünde tutulmalydyr.
It itleriniň poluny saýlaň
Beton häzirem iň köp ulanylýan pol materialy, gurmak aňsat, arassa we arzan.Hardöne gaty pollar itleriň et dükanynda könelmegine we könelmegine we wagtyň geçmegi bilen bogun agyrysyna sebäp bolup biler.Iň täze materiallar nohut çagyl ýa-da uly tekiz daşlar (plitalar) bu meseläni çözüp biler we betonlary bu materiallar bilen çalyşmagy göz öňünde tutup bilersiňiz.
It jaýyny ýa-da kölegäni meýilleşdiriň
It, bolýan ýeriňizdäki howa şertleri bilen bilelikde açyk howada köp wagt geçirmeli bolsa, aşa howada iti gorajak we itiň arassa bolmagy üçin kölegeli pena gurmak maslahat berilýär.
Gurmak prosesi barada alada etmegiň zerurlygy ýok.Jikme-jik gurnama gollanmalary we wideolar bilen üpjün ederis.Soraglaryňyz bar bolsa, göni habarlaşyp bilersiňiz!
Jemleýji söz
Zynjyrly baglanyşyk galstuk panelleri bilen üpjün edip biljek bir kompaniýa gözleýän bolsaňyz, biz siziň islegiňiz bolup biler.Esasy önümlerimiz dürli görnüşli sim, sim tor, bag diwarlary, haýat postlary, bag derwezeleri, ösümlik stendleri we panjaralar, dyrnaklar, polýus labyrlary, mal diwarlary, öý haýwanlary we ş.m. Önümlerimiziň köpüsi Europeewropa, Amerika, Russiýa, Japanaponiýa, Günorta Koreýa we ş.m. Hebei Neweast Yilong Trading Co., Ltd. önüm gözlegleri we innowasiýa bilen meşgullanýar.Indi, önüm garnituralarynda üç sany patentimiz bar we has gowy önümler bilen üpjün etmek üçin gözlegde we täzelenişde barýarys.

Itiň beýikligi 1,8-2.0m, ini we uzynlygy 2,0-10 m aralygynda bolup biler
dagda maşk etmek ýa-da açyk oýnamak üçin gowy ýer berýär
Öňünden gyzgyn galvanizli turbadan we simden ýasalýar
Çit dokalýar, diwar we turba galstuk sim bilen birikýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň