Biz hakda

hakda

Biz kim

2006-njy ýylda döredilen “Hebei Neweast Yilong Trading Co., Ltd.”, Hytaýyň Hebei welaýatynyň Şijiazhuang şäherinde ýerleşýän, on million hasaba alnan maýasy bolan bütinleý hususy kärhana.
Hebei Neweast Yilong ösýän we giňelýän ösýän kompaniýa.
2021-nji ýylda 38 million ABŞ dollary satuwy gazandyk, bu döredilen günümizden bäri iň ýokary görkeziji boldy.

Toparymyz

Häzirki wagtda söwda pudagynda hünärmen bolan 25 maşgalamyz maşgalamyza goşuldy.
Hebei Neweast Yilong ösýän we giňelýän ösýän kompaniýa.
Hebei Neweast Yilong kompaniýasynyň ähli işgärleri islegiňizi kanagatlandyrmak üçin elinden gelenini etmäge taýyn.
Hyzmatdaşlyk şu ýerde, biz siziň iň gowy saýlan zadyňyz bolar.

Näme edip bileris

Esasy önümlerimiz ähli görnüşli sim, sim tor, bag haýat, diwar posty, bag derwezesi, ösümlik saklaýjy we trellis, dyrnak, polýus labyry, mal haýaty, öý haýwany we ş.m. Önümlerimiziň köpüsi Europeewropa, Amerika, Awstriýa, Russiýa, Japanaponiýa we ş.m.

Enjam we bag önümleriniň giň toplumy bilen, müşderimiziň isleglerini kanagatlandyrmak üçin bir kärhana, bir bilelikdäki kärhana we 20-den gowrak ýakyn hyzmatdaşlyk kärhanasy bar, olaryň käbiri BSCI-den geçdi.

Hilini iň esasy işimiz hasaplaýarys.Iň oňat hilli gözegçilik etmek üçin önümçilikden konteýner ýüklemek, düşürmek we daşamak ýaly ähli sargyt prosesinde harytlary barlamak üçin jogapkär topar döredýäris.

Mundan başga-da, Hebei Neweast Yilong Trading Co., Ltd. önüm gözlegleri we innowasiýa bilen meşgullanýar.Indi, önüm garnituralarynda üç sany patentimiz bar we has gowy önümler bilen üpjün etmek üçin gözlegde we täzelenişde barýarys.

Kompaniýanyň ösüş taryhy

2006-njy ýylda döredilen Hebei Neweast Yilong Trading Co., Ltd.on million hasaba alnan maýasy bolan doly hususy kärhana.2015-nji ýylda AEO tanamaklyk şahadatnamasyny aldyk.2021-nji ýylda 38 million ABŞ dollary satuwy gazandyk, bu döredilen günümizden bäri iň ýokary görkeziji boldy.

 • 2006.8
  Jenap Xun Eksportyň mukdary 800 dollar, biziň 7 işgärimiz bar.
 • 2008.6
  Öz zawodymyzy guruň
 • 2012
  Eksport mukdary 1200 dollar, önümlerimiziň gerimi barha giňelýär.
 • 2015
  AEO tanamaklyk şahadatnamasyny aldyk
 • 2016
  Eksport mukdary 1800 dollara çenli ýokarlanýar
  Toparymyzda 16 işgär bar
  Sinosure tarapyndan AA müşderisi hökmünde sylaglanýarys
 • 2019
  8 patent aldyk
  Täze zawodyň gurluşygyna maýa goýum
 • 2021
  Eksport mukdary 3800 dollara çenli ýokarlanýar
  Toparymyz has güýçli we 25 adama ýetýär
  Jemi 12 patent aldyk
 • Kärhananyň hormaty

  2016

  2018

  2019